Home

La Comunitat el juliol de 1936 era poc numerosa. Estava formada per set claretians Alguns van obtenir la palma del martiri. Són Frederic Vila Bartrolí, Jaume Mir Vime i Antoni VIlamassana Carulla. Els tres amb els quatre de la Selva del Camp, Antoni Capdevila Balsells, Sebastià Balsells Tonijuan, Pau Castellà Barberà i Andreu Feliu Bartomeu formen el grup de Set Claretians de Tarragona inclosos en el Procès de l’Arquebisbat.

____________________________

_____________________________

Andreu Feliu Bartomeu va néixer a La Selva del Camp, província de Tarragona, comarca del Baix Camp, el dia 15 de setembre de 1870. Els seus pares es deien Josep i Francesca. Va ser batejat tres dies després, el 18 de setembre, diumenge.
Andreu Feliu ja des de molt petit havia estat en contacte amb els Missioners Claretians que havien fundat a la Selva del Camp l’any 1868. Fins als disset anys va fer d’escolà, ajudava en tot el Germà sagristà, cantava amb una veu privilegiada amb al cor de l’església de Sant Agustí, confiada als Missioners Claretians. Estimava tant la Mare de Déu que mai no van faltar flors al seu altar. Un dia es va confiar amb el P. Vicenç Tremoleda i li va dir que ell també volia ser Missioner, com d’altres amics d’infància i adolescència que ho havien aconseguit. Com que ja no podia començar la carrera sacerdotal, perquè als disset anys era massa tard, va demanar poder ser Missioner Claretià com a Germà Coadjutor. El que més l’interessava era ser Missioner i millor en terres de missió.
Va ser admès per la porta ampla i després d’un temps de formació i preparació al Postulantat Claretià de Barbastro i de Cervera passà al Noviciat, com a Germà Coadjutor dels Missioners, i va professar a Cervera el dia 1 d’octubre de 1889.
El seu primer destí fou a la mateixa Comunitat de Cervera com a encarregat de la sastreria de la Universitat. Aquí i en altres destins rebuts, es va distingir per a seva laboriositat i bon tracte. I va ser a la Comunitat claretiana de Zafra, província de Badajoz, on es feia estimar molt de tothom per la seva vida entregada i pietosa, quan va rebre, l’any 1903, el destí tan desitjat d’anar a les terres de missions, a Fernando Poo.
El treball dels Germans Coadjutors missioners a Fernando Poo era abrusador. El Germà Andreu coneixia molts oficis i alguns amb molta perfecció. Era un sastre model, un sagristà esclau del seu deure, un infermer molt caritatiu amb els malalts, un agricultor ideal per a les finques, i un encarregat de la neteja i ordre domèstic, servidor segur de tots en qualsevol necessitat. Era una persona molt neta i ordenada en tot. Allí per on ell passava tot quedava com nou.
L’any 1934 va haver de tornar a la península per motius de salut. El dia 18 de novembre s’embarcà a Santa Isabel. Arribat a Barcelona fou visitat per diversos metges i va ser destinat a la Comunitat de la Selva del Camp. Aquí el va sorprendre la persecució religiosa de 1936. Andreu era fill de la Selva del Camp i va haver de marxar-ne per no comprometre a la seva família. Es va refugiar fora de la població en un camp, amb mil privacions, dintre d’una pobra cabana. Quan va ser descobert fou denunciat al Comitè de Reus i condemnat a mort, igual que l’altre fill de la Selva el Germà Pau Castellà. Els dos eren fills de la Selva el Camp, el dos havien anat a les Missions de Fernando Poo i els dos havien tornat per malalts, després del servei fet en aquelles terres. Ara, arribats a la península, els dos van donar junts la vida per Jesucrist. Era el dia 26 d’octubre de 1936. Pau tenia 74 anys. Andreu, 66. Van ser assassinats a la Riera de la Quadra, terme municipal de Reus. Les seves despulles, reconegudes per veïns i familiars, van ser traslladades al cementiri de Reus i sepultades en una fossa comuna.

________________________________________
RENEBOTS DEL SD ENSENYEN L’ORIGINAL D’UNA CARTA SEVA.
____________________
Carta pg 1

Carta pg 2

___________________________________________

Andreu Feliu Bartomeu nació en La Selva del Camp, provincia de Tarragona, comarca del Baix Camp, el día 15 de septiembre de 1870. Sus padres se llamaban José y Francesca. Fue bautizado tres días después, el 18 de septiembre, domingo.
Andreu Feliu ya desde muy pequeño había estado en contacto con los Misioneros Claretianos que habían fundado en la Selva del Camp el año 1868. Hasta los diecisiete años hizo de monaguillo, ayudaba en todo el Hermano sacristán, y cantaba con una voz muy privilegiada en los actos religiosos de la iglesia de San Agustín, confiada a los Misioneros Claretianos. Amaba tanto a la Virgen que nunca faltaron flores en su altar. Un día se confió con el P. Vicenç Tremoleda y le dijo que él también quería ser Misionero, como otros amigos de infancia y adolescencia que lo habían conseguido. Como ya no podía comenzar la carrera sacerdotal, porque los diecisiete años era demasiado tarde, pidió pudo ser Misionero Claretiano como Hermano Coadjutor. Lo que más le interesaba era ser Misionero y mejor en tierras de misión.
Fue admitido por la puerta ancha y después de un tiempo de formación y preparación en los seminarios Claretiano de Barbastro y de Cervera pasó al Noviciado, como Hermano Coadjutor de los Misioneros, y profesó en Cervera el día 1 de octubre de 1889.
Su primer destino fue en la misma Comunidad de Cervera como encargado de la sastrería de la Universidad. Aquí y en otros destinos recibidos, se distinguió para su laboriosidad y buen trato. Y fue en la Comunidad claretiana de Zafra, provincia de Badajoz, donde se hacía querer mucho de todos para su vida entregada y piadosa, cuando recibió, en 1903, el destino tan deseado de ir a las tierras de misiones , en Fernando Poo.
El trabajo de los Hermanos coadjutores misioneros a Fernando Poo era abrasador. El Hermano Andrés conocía muchos oficios y algunos con mucha perfección. Era un sastre modelo, un sacristán esclavo de su deber, un enfermero muy caritativo con los enfermos, un agricultor ideal para las fincas, y un encargado de la limpieza y orden doméstico, servidor seguro de todos en cualquier necesidad. Era una persona muy limpia y ordenada en todo. Allí por donde él pasaba todo quedaba como nuevo.
En 1934 tuvo que volver a la península por motivos de salud. El día 18 de noviembre se embarcó en Santa Isabel. Cuando llegó a Barcelona fue visitado por varios médicos y fue destinado a la Comunidad de la Selva del Camp. Aquí le sorprendió la persecución religiosa de 1936. Andrés era hijo de la Selva del Camp y tuvo que marcharse para no comprometer a su familia. Se refugió fuera de la población en un campo, con mil privaciones, dentro de una pobre cabaña. Cuando fue descubierto fue denunciado al Comité de Reus y condenado a muerte, al igual que el otro hijo de la Selva el Hermano Pau Castellà. Los dos eran hijos de la Selva el Campo, los dos habían ido a las Misiones de Fernando Poo y los dos habían vuelto por enfermos, después del servicio hecho en aquellas tierras. Ahora, llegados a la península, los dos dieron juntos la vida por Jesucristo. Era el día 26 de octubre de 1936. Pablo tenía 74 años. Andreu, 66. Fueron asesinados en la Riera de la Cuadra, término municipal de Reus. Sus restos, reconocidas por vecinos y familiares, fueron trasladadas al cementerio de Reus y sepultadas en una fosa común.
______________________________________________________

Andreu Feliu Bartomeu was born in La Selva del Camp, Tarragona province, Baix Camp region (comarca*), on September 15th, 1870. His parents were called Josep and Francesca, who had him baptised three days after his birth. From an early age, Andreu Feliu had been in contact with the Claretian Missionary community, which had been founded in La Selva del Camp in 1868. He sang in the choir of the Claretian’s as a choral-scholar and he assisted the sacristan brother.

One day he confided to the superior (Father Vincenç Tremoleda) that he wanted to become a missionary, as some of his childhood friends had done. Since he was too old to start the priest career at the age of 17, he applied to be a Claretian missionary as a coadjutor brother. What most interested him was to become a missionary.

He joined the novitiate as a coadjutor brother of the Missionaries and professed in Cervera on October 1st, 1889. He first lived at the Community of Cervera, and was responsible for the tailoring service at the University. Wherever he was assigned, he was known for his hard work and kindness.

While Andreu was serving in the Claretian Community of Cervera, he received the commission to go to the missions at Fernando Pó, also known as the island Bioko. He continued working there as a tailor as well as a sacristan, performing all his duties with great love and perfection.

In 1934 he had to return to the mainland because of health problems. This time he was sent to live with the Community of La Selva de lCamp, where he soon fell victim of the religious persecution, which took place in 1936. Andreu had to run away from La Selva del Camp, not to put his family in danger. He took refuge outside the town, in a poor hovel at a field in deprivation (or deprived circumstances). Having been caught, he was denounced to the Committee of Reus and sentenced to death, as his other fellow townsman Brother Pau Castellà. Both of them were born in La Selva del Camp, sent to the Missions in Fernando Pó, and returned because of illness after having served on the island. Once in the mainland, they both gave their lives together for Jesus Christ. Pau was 74 while Andreu 66 years of age when they were killed in La Riera de la Quadra, in the municipality of Reus, on October 26th, 1936. Their remains, once identified by neighbors and relatives, were taken to the cemetery of Reus and buried in a mass grave.Andreu Feliu Martorell was born in La Selva del Camp, Tarragona province, Baix Camp comarca(*), on September 15th, 1870. His parents’ names were Josep and Francesca. He was baptized three days later, on September 18th, Sunday. From his early life, Andreu Feliu had been in contact with the Claretian Missionaries community, which had been founded in La Selva del Camp in 1868. Until the age of 17 he served as an under-sacristan, he assisted the sacristan brother in everything and sang with a privileged voice in the choir of Saint Augustine’s church, which was entrusted to the Claretian Missionaries. He loved the Virgin Mary so much that Her shrine never missed flowers. One day he confided to Father Vincenç Tremoleda and told him he also wanted to become a missionary, as other childhood and adolescence friends had done. Since at the age of 17 he was too old to start the priest career, he applied to be a Claretian missionary as a Coadjutor Brother. What most interested him was to be a missionary, especially in mission lands.
He made a grand entrance, and after a period of training and preparation in the Claretian Postulancy of Barbastro and Cervera, he joined the Noviciate as a Coadjutor Brother of the Missionaries and professed in Cervera on October 1st, 1889. His first destination was the same Community of Cervera, as a responsible for the tailoring service at the University. There and in other assigned destinations, he distinguished for his hard work and friendliness. And he was serving in the Claretian Community of Zafra, Badajoz province, where he was really loved for his generous and pious life, when he was given, in 1903, the so coveted destination of the mission lands, Fernando Poo.
The work of the Missionary Coadjutor Brothers was exhausting. Brother Andreu could perform many professions, some of them with great perfection. He was a model tailor, a sacristan who was a slave of his duties, a very generous nurse with his patients, an ideal farmer for farms, and a responsible person for cleanliness and tidiness. In all of them he was a trustful professional for any requirement. He was a very clean and tidy person in everything. Whatever he did, everything looked as good as new.
In 1934 he had to go back to the Mainland for health reasons. On November 18th he embarked in Santa Isabel. Once arrived in Barcelona, he was examined by several doctors, and he was appointed for the Community of La Selva del Camp. There he was caught by religious persecution in 1936. Andreu had to leave La Selva del Camp, where he had been born, so that his family wasn’t affected. He took refuge outside the town, in a field, with thousands of deprivations, in a poor hovel. When he was caught, he was denounced to the Committee of Reus and sentenced to death, as his other fellow townsman Brother Pau Castellà. Both had been born in La Selva del Camp, had joined the Missions in Fernando Poo, and had come back for illness after having served in those lands. Then, once in the Mainland, both gave their lives together for Jesus Christ. It was on October 26th, 1936. Pau was 74. Andreu was 66. They were killed in La Riera de la Quadra, in the municipality of Reus. Their remains, once identified by neighbors and relatives, were taken to de cemetery of Reus and buried in a mass grave.

_____________________________________________

(*) Provinces correspond to the Spanish administrative division, while comarques, with a smaller size, are the Catalan administrative division.

_____________________________________________

Juliol
24 juliol 1936: Antoni Capdevila Balsells

29 juliol 1936: Jaume Mir Vime

Agost

15 agost 1936: Sebastià Balsells Tonijuan
25 agost 1936: Antonio Vilamassana Carulla-JS

Octubre

26 octubre 1936: Pau Castellà Barberà

26 octubre 1936: Andreu Feliu Bartomeu

Novembre

11 novembre 1936: Frederic Vila Bartrolí-XC

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s